Rozeznane cenowe – roboty remontowo-budowlane

W związku z realizacją projektu „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowo-budowlanych hali obsługowo-naprawczej 2 Zespołu Szkół w Szczuczynie. Rozeznanie_cenowe_RC zal_nr_1_roz_cenowe_RC
More

Blok szkoleniowy z zakresu tworzenia działalności gospodarczej

Celem ogólnym szkolenia było przygotowanie uczestników do założenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W czasie szkolenia przekazano wiedzę z zakresu przygotowywania podstawowego biznesplanu, podstawowych zasady praw rządzących wolnym rynkiem, korzyści oraz ryzyka płynącego z samo zatrudnienia, stosowania przepisów prawa gospodarczego, cywilnego, pracy oraz podatkowego, dokumentowania obrotu gospodarczego; prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Uczestnicy szkolenia nabyli również  wiedzę praktyczną w zakresie rejestracji własnej działalności we wszystkich ins...
More

Blok szkoleniowy z zakresu własności intelektualnej

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zakresem prawa autorskiego, przedmiotów własności przemysłowej i ich ochrony, patentów na wynalazki, prawa rejestracji wzorów przemysłowych. Poruszono również pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how) i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Uczestnikom szkolenia dostarczono wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji rozwiązań, produktów innowacyjnych kwalifikujących się do ochrony, a także procedur i metod uzyskiwania ochrony własności przemysłowej. W bloku tematycznym omówiono: Wstęp do innowacji. Rynek innowacji w województwie podlas...
More

Blok szkoleń w zakresie komercjalizacji wyników badań

Celem szkolenia było przybliżenie ich uczestnikom tematyki komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz korzyści płynących z tego procesu. Szkolenie w prosty i przejrzysty sposób wskazywało na etapy jakie należy przejść w aby wprowadzić innowacyjny produkt na rynek. W formie dialogu określono bariery stojące zarówno przed naukowcem i przedsiębiorcą na drodze do komercjalizacji oraz wskazano metody ich zniwelowania. W bloku tematycznym omówiono: Wprowadzenie do procesu komercjalizacji, schemat oraz etapy komercjalizacji; Rodzaje komercjalizacji; Wyniki prac badawczych jako ...
More

Blok szkoleń w zakresie produktów innowacyjnych

Podczas szkolenia poruszono kwestie związane ze sprawnym poruszaniem się w tematyce nowych technologii, komercjalizacji oraz finansowania badań. Skupiono się na przekazaniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie przygotowywania wyceny oraz planu wdrożenia innowacyjnego produktu do przemysłu. W bloku tematycznym omówiono: Rynek rozwiązań innowacyjnych w województwie podlaskim; Analiza rynku produktu innowacyjnego; Ocena technologii z punktu widzenia możliwości jej komercjalizacji; Innowacja i wiedza (modele innowacji, podstawy zarządzania wiedzą, nowoczesne technologie); ...
More

Blok szkoleń w zakresie potencjału innowacyjnego województwa podlaskiego

Podczas szkolenia młodzi ludzie zostali wprowadzeni w zagadnienia związane z pojęciem innowacyjności, nowych technologii oraz przedsiębiorczości. Celem głównym było podkreślenie istoty wyboru właściwego kierunku studiów i dalszej drogi rozwoju w oparciu o realne zapotrzebowanie rynku. Szkolenie obrazowało obecny stan gospodarczy województwa podlaskiego, perspektywy rozwoju oraz jaki wpływ na to mogą mieć sami uczestnicy szkolenia. W bloku tematycznym omówiono: Kierunki zamawiane jako szansa dla rozwoju Polskiej gospodarki, Sytuacja gospodarcza i ekonomiczna województwa podlaskiego, Pe...
More