Dokumenty rekrutacyjne do projektu BP_PK

Przypominamy, iż do Formularza Rekrutacyjnego składanego w rekrutacji do projektu Business Point Puszcza Knyszyńska konieczne jest załączenie jednego z zaświadczeń: Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu w ww Urzędzie, lubZaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku odprowadzania składek na dzień przystąpienia do projektu (tj. na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego). Zespół Fundacji Science Point
More

Rekrutacja Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Informujemy, iż prowadzimy rekrutację uzupełniającą do projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca. Formularz rekrutacyjny dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania należy złożyć w Siedzibie Fundacji Science Point (osobiście lub pocztą/kurierem) do dnia 08.01.2020r. Liczy się data wpływu do Biura! Zespół Projektu BP Kraina Mlekiem Płynąca
More

Doradztwo indywidualne – rozeznanie cenowe

W związku z realizacją projektu Business Point II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnej z zapytaniem ofertowym - przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu, zgodnie z założeniami projektu. Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego 1/BPII/2019 Załącznik nr 1: Formularz wyceny
More

Blok szkoleniowy z zakresu tworzenia działalności gospodarczej

Celem ogólnym szkolenia było przygotowanie uczestników do założenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W czasie szkolenia przekazano wiedzę z zakresu przygotowywania podstawowego biznesplanu, podstawowych zasady praw rządzących wolnym rynkiem, korzyści oraz ryzyka płynącego z samo zatrudnienia, stosowania przepisów prawa gospodarczego, cywilnego, pracy oraz podatkowego, dokumentowania obrotu gospodarczego; prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Uczestnicy szkolenia nabyli również  wiedzę praktyczną w zakresie rejestracji własnej działalności we wszystkich ins...
More

Blok szkoleniowy z zakresu własności intelektualnej

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zakresem prawa autorskiego, przedmiotów własności przemysłowej i ich ochrony, patentów na wynalazki, prawa rejestracji wzorów przemysłowych. Poruszono również pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how) i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Uczestnikom szkolenia dostarczono wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji rozwiązań, produktów innowacyjnych kwalifikujących się do ochrony, a także procedur i metod uzyskiwania ochrony własności przemysłowej. W bloku tematycznym omówiono: Wstęp do innowacji. Rynek innowacji w województwie podlas...
More

Blok szkoleń w zakresie komercjalizacji wyników badań

Celem szkolenia było przybliżenie ich uczestnikom tematyki komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz korzyści płynących z tego procesu. Szkolenie w prosty i przejrzysty sposób wskazywało na etapy jakie należy przejść w aby wprowadzić innowacyjny produkt na rynek. W formie dialogu określono bariery stojące zarówno przed naukowcem i przedsiębiorcą na drodze do komercjalizacji oraz wskazano metody ich zniwelowania. W bloku tematycznym omówiono: Wprowadzenie do procesu komercjalizacji, schemat oraz etapy komercjalizacji; Rodzaje komercjalizacji; Wyniki prac badawczych jako ...
More

Blok szkoleń w zakresie produktów innowacyjnych

Podczas szkolenia poruszono kwestie związane ze sprawnym poruszaniem się w tematyce nowych technologii, komercjalizacji oraz finansowania badań. Skupiono się na przekazaniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie przygotowywania wyceny oraz planu wdrożenia innowacyjnego produktu do przemysłu. W bloku tematycznym omówiono: Rynek rozwiązań innowacyjnych w województwie podlaskim; Analiza rynku produktu innowacyjnego; Ocena technologii z punktu widzenia możliwości jej komercjalizacji; Innowacja i wiedza (modele innowacji, podstawy zarządzania wiedzą, nowoczesne technologie); ...
More