O projekcie

BUSINESS POINT PUSZCZA KNYSZYŃSKA

Projekt Business Point Puszcza Knyszyńska realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przez Fundację Science Point w partnerstwie z Klub Sportowy KS Grabówka.

Obszar realizacji projektu jest tożsamy z obszarem funkcjonowania LGD Puszcza Knyszyńska tj. gminy:

Czarna Białostocka, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny.

DO KOGO JEST KIEROWANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU?

Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), będące:

– bezrobotnymi, lub

– nieaktywnymi zawodowo

zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Projekt kierowany jest w szczególności do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

– osoby starsze po 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnością,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

CO OFERUJE PROJEKT?

Etap I: Szkolenia oraz doradztwo w zakresie pisania biznesplanów.

Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne w wysokości 23.050 zł.

Etap III: Finansowe wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (łącznie 12.780 zł)


TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

 6 sierpnia 2021 – 13 sierpnia 2021


PYTANIA I ODPOWIEDZI

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty:

Fundacja Science Point:                                           
Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok              
tel. 607 645 779                                                       
mail: [email protected]   
godz. 10:00 – 14:00                                  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 przy wsparciu
LGD Puszcza Knyszyńska.