O projekcie

Logotyp_kolor

Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

Nr RPO.03.03.01-20-0218/19

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE działanie: 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki przez Fundację Science Point w partnerstwie z Powiatem Grajewskim i Instytutem Rozwoju Gospodarczego.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

Okres realizacji projektu: od 01.02.2020 do 31.08.2023

Wartość projektu: 1.877.894,16 zł, w tym dofinansowanie: 1.782.529,16 zł

 

Projekt skierowany jest do:

 • 55 uczniów Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Szczuczynie kształcących się na kierunkach technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk;
 • 13 nauczycieli, w tym: 4 nauczycieli zawodu Zespołu Szkół w Szczuczynie prowadzących kształcenie zawodowe na kierunkach technik pojazdów samochodowych, technik logistyk.

Zamieszkujących, uczących się lub pracujących na obszarze województwa podlaskiego.

Formy wsparcia:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy w tym:
 • Szkolenie rajdowe
 • Kurs języka obcego zawodowego – kierunek technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk
 • Warsztaty – Druk 3D w mechanice samochodowej
 • Warsztaty z przedsiębiorczości w zawodzie
 1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji przez uczniów w tym:
 • Kurs – Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Kurs – Spawanie metodą MAG
 1. Wsparcie z zakresu indywidualnych potrzeb uczniów mających na celu minimalizację występujących dysproporcji między uczniami w tym:
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia wyrównawcze z angielskiego
 1. Staże zawodowe
 2. Pomoc stypendialna dla uczniów
 3. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w tym:
 • Szkolenie – Praca z uczniem trudnym
 • Szkolenie – Nowoczesne metody pracy nauczyciela w szkole ponadpodstawowej
 • Szkolenie – Nowoczesne technologie w edukacji
 1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu, w tym:
 • Kurs – drukarka 3D
 • Szkolenie – F-GAZY
 1. Doposażenie pracowni zawodu w tym:
 • Zakup wyposażenia do pracowni – technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej Fundacji Science Point: www.sciencepoint.pl oraz na stronie ZS w Szczuczynie: www.zsszczuczyn.pl

Partnerzy:

Lider Projektu: Fundacja Science Point

Partnerzy: Powiat Grajewo i Instytut Rozwoju Gospodarczego

Realizator: Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie

 

Kontakt:
Biuro projektu:

Fundacja Science Point
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080 Białystok

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 85 732 01 22 lub drogą mailową: [email protected]

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020