O projekcie

 Logotyp_kolor

 

Projekt „Nowy Start”

Nr WND-RPPD.02.01.00-20-0269/18

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Cel projektu:

Poprawa sytuacji na rynku pracy wśród 40 osób w wieku od 30 roku życia, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (tzw. „osoby ubogie pracujące”, osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych), zamieszkujących powiaty miasto Białystok, białostocki, sokólski, w okresie od 01.08.2019 r. do 30.04.2020 r.

Planowane efekty: poprawa sytuacji na rynku pracy wśród ubogich osób pracujących i osób pracujących w ramach umów cywilno-prawnych

Okres realizacji: 01.08.2019 r. – 30.04.2020 r.

Projekt skierowany do:

osób od 30 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:

  • ubodzy pracujący – osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych, przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
  • pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – osoba pracująca w ramach umowy cywilno-prawnej, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu)

zamieszkujących /w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/ powiaty:

  • Miasto Białystok,
  • białostocki,
  • sokólski.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

  1. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z IPD,
  2. Szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje/kompetencje.

Wartość projektu: 228.372,00 zł, w tym:

  • wkład Funduszy Europejskich:  194.116,20 zł
  • wkład Budżetu Państwa: 22.837,20 zł
  • wkład własny: 11.418,60 zł

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Rekrutacja prowadzona w sposób ciągły:

od 01.08.2019 r. do 29.02.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej Fundacji Science Point – www.sciencepoint.pl

Kontakt:
Biuro projektu:
Fundacja Science Point
ul. Elektryczna 1/3 lokal 216
15-080 Białystok

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 607 645 779 lub drogą mailową: [email protected]

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM SZKOLEŃ i KURSÓW_02.2020