Zasady aplikowania o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe

Przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego rozpoczyna się dn. 13.08.2018 i trwać będzie do dn. 27.08.2018. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach, każdy w osobnym skoroszycie wpinanym (z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora). Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą/kurierem decyduje data wpływu.

Zgodnie z §4 Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości, aby ubiegać się o przyznanie dotacji należy złożyć komplet dokumentów:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.
 2. Biznesplan przedsięwzięcia.
 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
 4. Oświadczenie uczestnika, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie korzystał z pomocy de minimis lub oświadczenie o wysokości przyznanej pomocy de minimis (do wyboru jedno właściwe!).
 5. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowego w ramach projektu Business Point II lub inne, zaakceptowane wcześniej przez Fundację Science Point.
 6. Oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych.
 7. Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT.
 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.).
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wzory dokumentów (nie dotyczy Zaświadczenia potwierdzającego ukończenie etapu szkoleniowego /zaakceptowanego wcześniej przez Fundację Science Point) dostępne są w zakładce BUSINESS POINT II –> DOKUMENTY DO POBRANIA.

Czekamy na Wasze aplikacje!

 

EDIT: Poniżej brakujące załączniki:

 1. Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dot. tych samych wydatków
 2. Oświadczenie o VAT
 3. Oświadczenie o niekaralności

Zespół Fundacji Science Point