Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania – AKTUALIZACJA po odwołaniach

Czas na zmiany
W wyniku procedury odwoławczej do Biura projektu wpłynęły 4 Wnioski o ponowną weryfikację. Zostały one poddanie ponownej ocenie (każdy przez 2 niezależnych, innych niż podczas pierwszej oceny oceniających). W dniu 17.01.2020 odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, podczas którego zatwierdzona została aktualizacja listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, uwzględniająca ponowne oceny. Ponowna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Lista rankingowa_po odwołaniach_17.01.2020 Szczegóły dotyczące oceny zostaną przesłane pocztą Wniosk...
More

Lista wniosków zakwalifikowanych do objęcia dofinansowaniem Business Point Puszcza Białowieska

frog-1339892_1920 — kopia
Ocena Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego została zakończona! Dziękujemy za Wasze starania i za owocną współpracę! Poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny, uszeregowaną w kolejności od największej liczny uzyskanych punktów w ocenie merytorycznej. 20 osób, które otrzymały najwyższe oceny już teraz otrzyma wsparcie finansowe oraz merytoryczne.  Szczegóły dotyczące oceny zostaną przesłane pocztą do wszystkich Wnioskodawców. Osobom, które otrzymały pozytywną decyzję gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy! Będziemy się z Wami kontaktować w celu om...
More

Termin złożenia biznesplanów Business Point Puszcza Białowieska AKTUALIZACJA

Informujemy, iż termin przyjmowania Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego zostaje wydłużony do dnia 02.12.2019 do godz. 15.00. Dokumenty należy złożyć w formie papierowej, w 2 jednakowych egzemplarzach, każdy z nich wpięty do skoroszytu. Przed złożeniem należy sprawdzić, czy wszystkie załączniki zostały dołączone: Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego; Załącznik 1 - Biznes plan; Załącznik 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji; Załącznik 3 - Oświadczenie Uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych...
More

Termin złożenia biznesplanów Business Point Puszcza Białowieska

Przed nami ostatnie dni doradztwa z przygotowania biznesplanu! Przypominamy, że biznesplany należy składać osobiście bądź za pomocą poczty/kuriera do Biura Projektu w dniach 25 - 27.11.2019 w godzinach od 09.00 do 16.00. Liczy się data wpływu! Wkrótce zamieścimy komplet wymaganych dokumentów oraz szczegółową instrukcję przygotowania dokumentacji! Zespół Fundacji Science Point
More

Zamknięcie rekrutacji Business Point Puszcza Białowieska

Sukces - lotki
Zamykamy listę! Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją listy rankingowej w ramach I etapu rekrutacji. W najbliższym czasie będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia krótkiego spotkania z doradcą zawodowym! W przyszłym tygodniu startujemy z doradztwem w zakresie biznesplanu! Osoby niezakwalifikowane do dalszego udziału w procesie rekrutacji otrzymają pisemną informację. Lista rankingowa _Business Point Puszcza Białowieska _uzupełniająca_10.2019 Zespół Fundacji Science Point
More