Regulamin

REGULAMIN USŁUG WIRTUALNEGO BIURA

Fundacji Science Point

1. Przepisy ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług Wirtualnego Biura.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie najmu pomieszczenia biurowego i świadczenia usług wirtualnego biura oraz niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Oferowane usługi

 1. Fundacja Science Point w ramach zawartej z Klientem umową, świadczyć będzie na rzecz Klienta jedną z proponowanych usługi Wirtualne Biuro.
 2. Klient zobowiązuje się do wyboru jednej z trzech usług.
 3. Klient może w każdym czasie zmienić wybraną przez siebie usługę na wyższą lub niższą, ze skutkiem od następnego okresu rozliczeniowego.

3. Zawarcie umowy z przedsiębiorcą

 1. Do rozpoczęcia świadczenia Usług niezbędne jest zawarcie umowy z Fundacją Science Point w Białymstoku oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Do zawarcia Umowy niezbędne jest ustalenie tożsamości osoby lub podmiotu wnioskującego o zawarcie umowy.
 3. Fundacja Science Point zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na każdym etapie obsługi wniosku o zawarcie umowy, bez podania przyczyny odmowy.
 4. Wnioskujący zobowiązany jest do okazania oryginałów i przekazania na wniosek Fundacji Science Point. kopii dokumentów:
  1. zaświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego (odpis) – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. decyzji o nadaniu nr NIP,
  3. decyzji o nadaniu nr REGON,
  4. umowy spółki (w przypadku spółek cywilnych).

4. Zawarcie umowy z osoba fizyczna lub innym podmiotem, który planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej

 1. Podmioty nie posiadające jeszcze dokumentów rejestracyjnych podpisują umowę w imieniu podmiotu w organizacji (spółka z o.o.) lub w imieniu tworzonego podmiotu
 2. Podmioty powyższe po dokonaniu rejestracji, przekazują Fundacji Science Point dokumenty, o których mowa w § 3 ust 4.

5. Zasady świadczenia usługi Wirtualny Adres

 

Wirtualny Adres (Business Starter), Klient otrzyma:

 1. adres pod rejestrację firmy
 2. odbiór korespondencji zwykłej

 

W ramach usługi Wirtualne Biuro, Klient otrzyma:

 1. adres pod rejestrację firmy
 2. odbiór korespondencji zwykłej i przesyłek
 3. odbiór korespondencji poleconej
 4. skanowanie korespondencji (do 50 stron/mies.)
 5. wysyłka korespondencji pod wskazany adres raz w miesiącu
 6. bezprzewodowy Internet

W ramach usługi Business Informator, Klient otrzyma

 1. adres pod rejestrację firmy
 2. odbiór korespondencji zwykłej i przesyłek
 3. odbiór korespondencji poleconej
 4. skanowanie korespondencji (200 stron/mies.)
 5. informator o konkursach UE na dofinansowanie działalności
 6. wysyłka korespondencji pod wskazany adres raz w miesiącu
 7. tabliczka informacyjna z logo firmy w biurze
 8. bezprzewodowy Internet

6. Usługi Dodatkowe

Klient może wykupić Usługi Dodatkowe, świadczonych przez Fundację Science Point w ramach

Usług wirtualnego biura (według cennika Usług Dodatkowych

 1. kserowanie i drukowanie czarno/białe,
 2. kserowanie i drukowanie w kolorze,
 3. wysłanie faksów,
 4. bindowanie dokumentów,
 5. obsługa prawna,
 6. obsługa księgowa,
 7. usługi doradcze,
 8. obsługa korespondencji przychodzącej/wychodzącej
 9. serwis kawowy.
 10. obsługa IT (w tym budowa stron internetowych).

7. Pełnomocnictwo do odbioru korespondencji pocztowej

 1. W celu realizacji usługi odbioru korespondencji pocztowej, Klient Udziela Fundacji Science Point pełnomocnictwa o odpowiednim zakresie.
 2. Fundacja Science Point ma prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa w razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości jego udzielenia, w tym autentyczności podpisu.
 3. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane przez Klienta.
 4. Pełnomocnictwo wygasa z chwila:
 5. a) przyjęcia przez Fundację Science Point dyspozycji Klienta odwołaniu pełnomocnictwa,
 6. b) rozwiązania Umowy.

8. Przyjmowanie korespondencji przychodzącej

 1. Poczta na podstawie upoważnienia Klienta dostarcza korespondencje Klientów do sekretariatu Fundacji Science Point.
 2. Upoważniona obsługa sekretariatu Fundacji Science Point w imieniu Klienta kwituje odbiór przesyłek potwierdzając go podpisem, datą i pieczątką.
 3. Upoważniona obsługa Fundacji Science Point wpisuje otrzymane listy/przesyłki do księgi korespondencji.
 4. Klient odbierając korespondencje sprawdza wykaz przesyłek ze stanem rzeczywistym i kwituje ich obiór (data, podpis).

9. Nadawanie korespondencji pocztowej

 1. Klient przekazuje korespondencje do Fundacji Science Point.
 2. Upoważniona obsługa sekretariatu Fundacji Science Point drukuje dla Klienta listę wysyłkowa i potwierdza na niej przyjęcie korespondencji do wysyłki.
 3. Korespondencja przekazywana jest na pocztę w tym samym dniu po przyjęciu, lub następnym dniu roboczym.
 4. Obsługa sekretariatu wirtualnego biura po dokonaniu wysyłki korespondencji skanuje potwierdzenie wysyłki oraz przesyła je drogą elektroniczną na adres email wskazany przez Klienta.
 5. Klient rozlicza się z nadawanej korespondencji pocztowej raz w miesiącu na podstawie faktury VAT.
 6. Nadawanie listów zawierających korespondencję Klienta wynikającą z zakresu pakietu usług odbywa się z wykorzystaniem listu poleconego (maksymalnie Gabaryt B waga do 1000g). W sytuacji przekroczenia wymiaru lub wagi klient zostanie obciążony dodatkową opłatą wynikającą z cennika poczty polskiej powiększonej o należny podatek VAT.

10. Zmiana regulaminu

 1. Zmiany Regulaminu, dokonywane w czasie obowiązywania Umowy są doręczane Klientowi wraz z podaniem dnia ich wejścia w życie.
 2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian Regulaminu, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
 3. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni i liczony jest od dnia doręczenia wypowiedzenia do Fundacji Science Point.
 4. Jeżeli Klient nie dokona wypowiedzenia w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Fundację Science Point informacji o zmianach, przyjmuje się, iż Klient wyraża zgodę na zmiany. W takim wypadku obowiązują one od dnia, o którym mowa w ust. 1.

11. Odpowiedzialność

Fundacja Science Point nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności niezależnych od Fundacji Science Point w szczególności spowodowane było wystąpieniem siły wyższej.

12. Wypowiedzenie umowy

 1. Klient odpowiada za wszelkie zobowiązania powstałe w trakcie obowiązywania Umowy.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy musi zostać złożone w formie pisemnej.

13. Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie Umowy następuje w następujących przypadkach:

 1. a) z upływem terminu wypowiedzenia Umowy przez Klienta bądź Fundacji Science Point.,
 2. b) z chwila uzyskania przez Fundację Science Point o wiarygodnej informacji o śmierci Klienta lub zakończeniu przez niego działalności albo jego likwidacji.

14. Postanowienia końcowe

 1. Istnieje możliwość dostosowania zakresu pakietów głównych do indywidualnych potrzeb Klienta.
 2. Umowa stanowi ostateczny dokument określający zakres świadczonych usług przez Fundację na rzecz Klienta.