O projekcie

PROJEKT

BUSINESS POINT!

POMOŻEMY CI ROZPOCZĄĆ TWÓJ BIZNES

Projekt Business Point realizowany jest w ramach działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 przez Fundację Science Point w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

Celem projektu jest przygotowanie 80 uczestników projektu zamieszkujących M. Białystok lub poszczególne gminy powiatu białostockiego do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w doradztwie i szkoleniach oraz przekazanie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) dla 50 z nich.

Gminy objęte wsparciem:

 • M. Białystok
 • Choroszcz
 • Czarna Białostocka
 • Dobrzyniewo Duże
 • Juchnowiec Kościelny
 • Łapy
 • Supraśl
 • Turośń Kościelna
 • Wasilków
 • Zabłudów

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), będące:
– bezrobotnymi, lub
– poszukującymi pracy lub
– nieaktywnymi zawodowo

oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

– osoby starsze po 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnością,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Co oferuje projekt?

 • Etap I: Doradztwo i szkolenia

 • Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne max 23.000 zł

 • Etap III: Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne)

Dodatkowo zapewniamy wsparcie naszych trenerów przez cały okres trwania projektu w Punkcie Konsultacyjnym Fundacji Science Point.

Termin realizacji projektu: 01.12.2016 – 31.05.2018

Termin rekrutacji do projektu: 27.01.2017 – 27.02.2017

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami w zakładce Dokumenty do pobrania.

Po więcej szczegółów zapraszamy do Biura Projektu:

Fundacja Science Point

ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok

Tel. 607 645 779

Mail: office@sciencepoint.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

PARTNERZY:

logo_fundacji_70.png

SUWAŁKI