O projekcie

Logotypy - zestaw v2

NOWA DROGA II

Projekt Nowa Droga II realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I: Osoby młode na  rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy realizujący projekt: Lider: Fundacja Science Point, Partner: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałach.

Okres realizacji: 01.03.2019 – 31.08.2020

Projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia wśród młodych osób (15-29 lat), w tym: 48 osób biernych zawodowo i bezrobotnych oraz 32 osoby z grupy osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących na umowach cywilno-prawnych, oraz imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny tzw. ubodzy pracujący, zamieszkujących:
– powiat m. Białystok
– powiat białostocki
– powiat sokólski

Co oferuje projekt?

  • doradztwo zawodowe / poradnictwo zawodowe
  • kursy zawodowe
  • staże zawodowe

Rekrutacja do projektu: OTWARTA!


Po więcej szczegółów zapraszamy do Biura Projektu:

Fundacja Science Point
Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok
tel. 607 645 779
mail: [email protected]

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójHarmonogram_SZKOLENIA_KURSY_24.02.2020

Harmonogram_STAŻE ZAWODOWE_21.02.2020

Harmonogram_DORADZTWO ZAWODOWE_25.02.2020