O projekcie

EFS

BUSINESS POINT KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA

Projekt Business Point Kraina Mlekiem Płynąca realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przez Fundację Science Point w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Gospodarczego.

Obszar realizacji projektu jest tożsamy z obszarem funkcjonowania LGD Kraina Mlekiem Płynąca tj. gminy:

– Grabowo
– Kolno
– Mały Płock
– Nowogród
– Stawiski
– Turośl
– Zbójna
– Miasto Kolno

DO KOGO JEST KIEROWANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU?

Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), będące:

– bezrobotnymi, lub

– nieaktywnymi zawodowo

zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Projekt kierowany jest w szczególności do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

– osoby starsze po 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnością,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

CO OFERUJE PROJEKT?

Etap I: Bezpłatne doradztwo w zakresie pisania biznes planów.

Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne w wysokości 23 050,00 zł.

Etap III: Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne)

 


TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

 16 września 2019 – 19 grudnia 2019


PYTANIA I ODPOWIEDZI

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty:

Fundacja Science Point                                              Terenowe Biuro Projektu
Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok               ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
Tel. 730 016 330 / 500 254 150                                Tel. 730 016 330 / 500 254 150
Mail: [email protected]                                      Mail: [email protected]
pn. – pt. godz. 8:00 – 16:00                                        każdy piątek w godz. godz. 10:00 – 14:00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.