Konkurs biznesplanów Business Point Fundusz Biebrzański

Rozpoczynamy przyjmowanie Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego! Termin na złożenie upływa 11.02.2021 o godz. 15.00. Istnieje możliwość złożenia dokumentów osobiście, przez kuriera bądź też pocztą. Pamiętaj! Liczy się data wpływu!

Komplet dokumentów należy złożyć w formie papierowej, w 2 jednakowych egzemplarzach, każdy z nich wpięty do skoroszytu. Przed złożeniem należy sprawdzić, czy wszystkie załączniki zostały dołączone:

Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego;
Załącznik 1 – Biznesplan;
Załącznik 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji;
Załącznik 3 – Oświadczenie Uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków;
Załącznik 4 – Oświadczenie Uczestnika o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy de minimis w poprzedzających 2 latach;
Załącznik 5 – Oświadczenie Uczestnika o niekaralności;
Załącznik 6 – Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się lub nie jako płatnik VAT;
Załącznik 7 – Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wszystkie wymagane wzory dokumentów dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.

Zespół Fundacji Science Point