O projekcie

EFS

BUSINESS POINT FUNDUSZ BIEBRZAŃSKI

Projekt Business Point Fundusz Biebrzański realizowany jest w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny przez Fundację Science Point w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

Obszar realizacji tożsamy z obszarem LGD Fundusz Biebrzański tj. gminy:

 • Dąbrowa Białostocka
 • Janów
 • Korycin
 • Nowy Dwór
 • Suchowola
 • Lipsk
 • Sztabin
 • Goniądz
 • Jaświły
 • Mońki
 • Trzcianne

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), będące:
– bezrobotnymi, lub
– nieaktywnymi zawodowo

oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

– osoby starsze po 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnością,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Co oferuje projekt?

 • Etap I: Szkolenia
 • Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne max 22.000 zł
 • Etap III: Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne)

Termin rekrutacji do projektu: rekrutacja otwarta


Po więcej szczegółów zapraszamy do Biura Projektu:

Fundacja Science Point
Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok
Tel. 607 645 779
Mail: [email protected]

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.