Dokumenty do pobrania

KONKURS BIZNESPLANÓW!

PAMIĘTAJ!
Komplet dokumentów należy złożyć w formie papierowej, w 2 jednakowych egzemplarzach, każdy z nich wpięty do skoroszytu!

Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego
Załącznik 1: Biznesplan
Załącznik 2: Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
Załączniki 3-6: Oświadczenia

Załącznik 7: Formularz informacji pomoc de minimis


REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA

Regulamin przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Załącznik 1: Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego
Załącznik 2. Biznesplan
Załącznik 3. Regulamin Komisji Oceny Wniosków
Załącznik 4: Wzór Umowa o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
Załącznik 5. Wniosek o ponowną weryfikację
Załącznik 6. Wzór Szczegółowe zestawienie towarów i usług: WKŁAD WŁASNY
Załącznik 7. Wzór Szczegółowe zestawienie towarów i usług: DOTACJA INWESTYCYJNA
Załącznik 8. Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji do projektu_11.2019_BPFB

Formularz_rekrutacyjny_BPFB

Karta oceny formularza rekrutacyjnego_BPFB

PKD wykluczone z dofinansowania