Zasady składania wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przypominamy!!!

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach w terminie od 24 kwietnia 2017r. do  27 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00. Wnioski należy składać w biurze projektu w godzinach od 8:00 do 16:00 a 27 kwietnia od 8:00 do 15:00:

Fundacja Science Point ul. Elektryczna 1/3 lok. 216 Białystok.

Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 2 Biznes Plan

Załącznik nr 3 Harmonogram_rzeczowo-finansowy_inwestycji

Załącznik nr 4 Oświadczenie_o_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis

Załącznik nr 5 Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis

Załącznik 6 Formularz informacji

Instrukcja wypełnienia tabeli D

IDENTYFIKATORY

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same wydatki

Oświadczenie o VAT

Oświadczenie o niekaralności

Zachęcamy również do korzystania z Punktu Konsultacyjnego (spotkania umawiane telefonicznie lub osobiście)