Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją projektu Business Point nr RPPD.02.03.00-20-0043/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym – przeprowadzenie oceny wniosków, zgodnie z założeniami projektu.

  1. Zapytanie ofertowe 3/2017
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie 1
  4. Oświadczenie 2