Termin złożenia biznesplanów Business Point Puszcza Białowieska AKTUALIZACJA

Informujemy, iż termin przyjmowania Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego zostaje wydłużony do dnia 02.12.2019 do godz. 15.00.

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej, w 2 jednakowych egzemplarzach, każdy z nich wpięty do skoroszytu. Przed złożeniem należy sprawdzić, czy wszystkie załączniki zostały dołączone:

Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego;
Załącznik 1 – Biznes plan;
Załącznik 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji;
Załącznik 3 – Oświadczenie Uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków;
Załącznik 4 – Oświadczenie Uczestnika o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy de minimis w poprzedzających 2 latach;
Załącznik 5 – Oświadczenie Uczestnika o niekaralności;
Załącznik 6 – Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się lub nie jako płatnik VAT;
Załącznik 7 – Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
Załącznik 8 – Zaświadczenie będzie wydawane na miejscu.

Wszystkie wymagane wzory dokumentów dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.

Zespół Fundacji Science Point