Termin złożenia biznesplanów Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

EDIT: Nabór Wniosków o udzielenie dotacji wydłużamy do poniedziałku 13.01.2020 r. do godz. 15.00.

Informujemy, iż Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego przyjmowane będą od 07.01.2020 do 09.01.2020 do godz. 14.00 w Siedzibie Fundacji Science Point, tj. przy ul. Elektrycznej 1/3 lok. 216 w Białymstoku.

Dokumenty należy składać osobiście bądź za pomocą poczty/kuriera.

WAŻNE! Liczy się data wpływu! 

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej, w 2 jednakowych egzemplarzach, każdy z nich wpięty do skoroszytu. Przed złożeniem należy sprawdzić, czy wszystkie załączniki zostały dołączone:

Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego;
Załącznik 1 – Biznesplan;
Załącznik 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji;
Załącznik 3 – Oświadczenie Uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków;
Załącznik 4 – Oświadczenie Uczestnika o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy de minimis w poprzedzających 2 latach;
Załącznik 5 – Oświadczenie Uczestnika o niekaralności;
Załącznik 6 – Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności przy wykorzystaniu tych samych zasobów materialnych;
Załącznik 7 – Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
Załącznik 8 – Zaświadczenie o ukończeniu doradztwa (będzie wydawane na miejscu).

Wszystkie wymagane wzory dokumentów dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.

Zespół Projektu BP Kraina Mlekiem Płynąca