O projekcie

Logotypy - zestaw v2

NOWA DROGA

Projekt Nowa Droga realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Oś Priorytetowa I: Osoby młode na  rynku pracy.

Partnerzy realizujący projekt:  Lider: Fundacja Science Point, Partner: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałach.

Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2019

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród 60 biernych zawodowo i bezrobotnych młodych osób (15-29 lat) zamieszkujących:
– powiat m. Białystok
– powiat białostocki
– powiat sokólski.

Co oferuje projekt?

  • doradztwo
  • warsztaty
  • pośrednictwo pracy
  • kursy zawodowe/szkolenia
  • staże zawodowe

Termin rekrutacji do projektu: wrzesień 2018


 

Po więcej szczegółów zapraszamy do Biura Projektu:

Fundacja Science Point
Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok
tel. 607 645 779
mail: office@sciencepoint.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój