Lista wniosków zakwalifikowanych do objęcia dofinansowaniem Business Point Puszcza Knyszyńska

Ocena Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego została zakończona! Dziękujemy za Wasze starania i za owocną współpracę! Poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny, uszeregowaną w kolejności od największej liczny uzyskanych punktów w ocenie merytorycznej.

17 osób, które otrzymały najwyższe oceny już teraz otrzyma wsparcie finansowe. Szczegóły dotyczące oceny zostaną przesłane pocztą do wszystkich Wnioskodawców.
Osobom, które zostały wybrane do dofinansowania gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy!
Będziemy się z Wami kontaktować w celu omówienia szczegółów dotyczących podpisania umów.

Zgodnie Regulaminem Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości Uczestnikowi projektu, który nie otrzymał środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przysługuje prawo złożenia do Fundacji wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania (za potwierdzeniem odbioru) pisemnej informacji o wyniku oceny.

Wzór Wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego znajduje się poniżej.