Lista wniosków zakwalifikowanych do objęcia dofinansowaniem Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

Ocena Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego została zakończona! Dziękujemy za Wasze starania i za owocną współpracę! Poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny, uszeregowaną w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów w ocenie merytorycznej.

18 osób, które otrzymały najwyższe oceny już teraz otrzyma wsparcie finansowe oraz merytoryczne.  Szczegóły dotyczące oceny zostaną przesłane pocztą do wszystkich Wnioskodawców.
Osobom, które otrzymały pozytywną decyzję gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy!
Będziemy się z Wami kontaktować w celu omówienia szczegółów dotyczących podpisania umów. Zawarcie umów o dotację planujemy na początku lutego 2020r.

Zgodnie Regulaminem Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego na Rozwój Przedsiębiorczości Uczestnikowi projektu, który nie otrzymał środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przysługuje prawo złożenia do Fundacji wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania (za potwierdzeniem odbioru) pisemnej informacji o wyniku oceny.

Wzór Wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego znajduje się poniżej.

  1. LISTA RANKINGOWA_24.01.2020
  2. Wzór wniosku o ponowną weryfikację

Z pozdrowieniami
Zespół Projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca